Algemene voorwaarden van MEDIAFORTA BV en MEDIAFORTA SERVICES BV

1. Algemeen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Mediaforta BV (met vennootschapszetel te Jachthuislaan 13, 3210 Lubbeek en met ondernemingsnummer 0888.256.318) en/of Mediaforta Services BV (met vennootschapszetel te Jachthuislaan 13, 3210 Lubbeek en met ondernemingsnummer 0475.918.028) (hierna samen Mediaforta genoemd) alsmede op alle aanbiedingen en leveringen met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere voorwaarden (ook deze van de opdrachtgever). De toepassing van huidige voorwaarden vormt de beslissende voorwaarde voor het tot stand komen van het akkoord van Mediaforta. Elke afwijking van deze voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een door Mediaforta ondertekende geschreven overeenkomst of schriftelijke bevestiging. Mochten een of meerdere clausules of een deel van de clausules niet geldig zijn of er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen. Voorgaande geldt onverminderd de toepassing van de bijzondere voorwaarden inzake het gebruik van online platformen van Mediaforta.

Artikel 2. Bestellingen/opdrachten en uitvoering.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, wordt een overeenkomst met Mediaforta aangegaan voor de bepaalde duur van 1 jaar. Deze overeenkomst zal telkens opnieuw stilzwijgend worden verlengd voor een nieuwe periode van één jaar tenzij één van de partijen ten minste drie maanden vóór het einde van het lopende jaar aan de andere partij per aangetekend schrijven of mail haar beslissing te kennen noodzakelijk kunnen zijn teneinde Mediaforta in de mogelijkheid te stellen om de opdracht uit te voeren in functie van de specifieke behoeften en wensen van de opdrachtgever. Indien Mediaforta bij de uitvoering van haar opdracht specifieke data of gegevens dient te verwerken is de opdrachtgever gehouden dit aan te leveren op het tijdstip en op het leveringsadres vermeld in de offerte of anders schriftelijk overeengekomen. De data in digitale vorm worden geleverd in het afgesproken formaat en op de afgesproken dragers. Mediaforta draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging of het verlies tijdens het behandelen van de door de opdrachtgever verstrekte data of gegevens tenzij de bewaring van die data en gegevens expliciet deel uitmaakte van de schriftelijke opdracht toevertrouwd aan Mediaforta. De opdrachtgever vrijwaart Mediaforta tegen claims of aanspraken van derden wegens schending van contractuele of intellectuele eigendomsrechten van die derden door het gebruik van de door de opdrachtgever aangeleverde data of gegevens of door de toekenning van de opdracht aan Mediaforta. In alle gevallen blijft Mediaforta gerechtigd om haar knowhow en ervaring te hergebruiken voor soortgelijke opdrachten. De opdrachtgever erkent expliciet het recht in hoofde van Mediaforta om zich voor de uitvoering van deze overeenkomst te laten bijstaan door haar aangestelden en/of onderaannemers en het recht van Mediaforta om de naam en het logo van de opdrachtgever te gebruiken als referentie.

Artikel 3. Prijzen en offertes.

Budgetten vermeld in projecten en offertes van Mediaforta worden enkel als ‘estimate’ of richtlijn gegeven. Enkel wanneer hiervan expliciet is afgeweken in de offerte kunnen vaste prijzen gelden. In geval van vaste prijzen gelden deze enkel voor standaardopdrachten zonder bijzondere moeilijkheden of risicofactoren. Het budget weergegeven in offertes is gebaseerd op de alsdan geldende waarden van o.m. de lonen en zijn slechts bindend voor de prestaties en leveringen erin omschreven en voor een periode van dertig dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief B.T.W. Mediaforta behoudt zich het recht voor om haar prijzen en tarieven aan te passen en te verhogen in geval van verhoging van objectieve prijsbepalende elementen (zoals daar zijn doch niet beperkt tot taksen, inflatie, valutanoteringen). Meerwerken (dit zijn alle werkzaamheden en leveringen die niet in het budgettaire deel van de offerte begrepen zijn en door de opdrachtgever verlangd worden evenals door onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering van de Diensten waarvan Mediaforta niet op de hoogte gesteld werd door de opdrachtgever) zullen naar billijkheid aangerekend worden door Mediaforta aan de opdrachtgever.

Artikel 4. Annulatie en contractbreuk.

Gehele of gedeeltelijke annulatie van een door Mediaforta aanvaarde bestelling zal als contractbreuk worden beschouwd. In dit geval zal Mediaforta recht hebben op de integrale vergoeding van de reeds gemaakte kosten en van de gederfde winst. Deze integrale vergoeding zal steeds, onverminderd het recht van Mediaforta om meerdere schade aan te tonen en er vergoeding voor te eisen, minimaal 20% van de overeengekomen prijs zijn in geval van annulatie of verbreking binnen de twee weken na de datum van bestelling/opdracht en minimaal 40% van de overeengekomen prijs in geval van annulatie of verbreking later dan 2 weken na datum van de bestelling/opdracht. Mediaforta behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden te beschouwen, ingeval van faillissement, staking van betaling alsook bij om het even welke ingrijpende wijziging aan de juridische toestand van haar opdrachtgever evenals in geval van niet-remediëring door de opdrachtgever van een schending van diens contractuele verbintenis binnen de 14 dagen na aangetekende ingebrekestelling.

Artikel 5. Leveringstermijn en aanvaarding.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, wordt de uitvoeringstermijn vermeld in de offerte en/of op enig ander document ondertekend of uitgaand van Mediaforta slechts ten titel van inlichting gegeven, zonder enige verbintenis en zonder een wezenlijke voorwaarde van het contract uit te maken en geeft het niet-naleven van de opgegeven leveringstermijnen de opdrachtgever niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, de werken te weigeren of enige schadevergoeding te vorderen. De leveringstermijn wordt automatisch verlengd wanneer, naast voormelde technische details en vereiste specificaties, nog bijkomende informatie, gebruiksaanwijzingen, opleidingen, documenten of materialen waarvoor Mediaforta niet moet instaan, niet tijdig ter beschikking zijn gesteld van Mediaforta. Zelfs in geval er schriftelijk afgeweken wordt en er dus bindende leveringstermijnen zijn bedongen, zal Mediaforta enkel aansprakelijk zijn voor het niet-respecteren van die termijnen om reden die uitsluitend aan Mediaforta te wijten zijn. De prestaties en werken worden geacht aanvaard te worden op het ogenblik van de beëindiging en oplevering ervan en indien op dat ogenblik geen expliciete en gemotiveerde weigering wordt geformuleerd.

Artikel 6. Overmacht.

De gevallen van overmacht, onafgezien of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van Mediaforta t.o.v. dit contract uit en ontslaan Mediaforta van elke aansprakelijkheid of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden beschouwd als gevallen van overmacht in hoofde van Mediaforta oorlogen en gelijkaardige situaties, tijdelijke onderbreking, uitvallen of niet goed functioneren van de elektriciteitsvoorzieningen, van de soft-en de hardware, de door de telecomprovider gehuurde lijnen en/of geleverde toestellen, beslissingen van de openbare overheid, stakingen, overstromingen, brand alsmede elke oorzaak onafhankelijk van de wil van Mediaforta waardoor de levering en/of de uitvoering onmogelijk is. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 7. Betalingscondities.

Alle facturen zijn contant betaalbaar te Jachthuislaan 13, 3210 Lubbeek, dan wel via overschrijving op de bankrekening van Mediaforta met nummer BE60 0015/3452/7670 binnen de 30 dagen na factuurdatum. Mediaforta behoudt zich het recht voor om voorschotten te eisen, De kosten zijn ten laste van de opdrachtgever Op de eisbare bedragen wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een intrest voor te late betaling aangerekend naar rato van 12% (twaalf procent) per jaar en een conventionele schadevergoeding van 10 % (tien procent) van het totale factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR. De betaalde bedragen worden steeds aangewend om de oudste schuld, verhoogd met de opgelopen intresten voor te late betaling en de eventuele kosten, af te korten. Het niet betalen van vervallen facturen maakt alle facturen automatisch en onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien ze alsdan nog niet vervallen zouden zijn. Het feit dat Mediaforta instemt haar factuur te richten aan een andere dan de opdrachtgever brengt in geen geval novatie met zich mee en ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen t.a.v. Mediaforta.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

Mediaforta behoudt in elk geval de eigendom van de door haar geleverde diensten, waaronder maar geenszins beperkt tot het verstrekken van teksten, tekeningen, geluids-, beeld- en/of fotomateriaal, software, databanken, online platformen, en alle rechten ervan tot volledige betaling van de prijs. Dit eigendomsvoorbehoud is toepasselijk ook in alle gevallen van samenloop (bijv. maar niet beperkt tot faillissement).De risico’s van beschadiging of verdwijning van het goed worden gedragen door de koper. Mediaforta behoudt zich het recht voor om voorschotten bij te houden ter compensatie van verlies bij doorverkoop. In geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie van de opdrachtgever/gebruiker zal de overeenkomst met Mediaforta automatisch een einde nemen (zoals bepaald in artikel 4 van de algemene voorwaarden) en behoudt Mediaforta het recht tot terugname van de goederen en het recht tot volledige vergoeding van de door Mediaforta geleverde diensten/producten, onverminderd het recht van Mediaforta op vergoeding van schade, winstderving en interesten.

Artikel 9. Klachten.

Het protest tegen facturen dient op straffe van verval van het recht om te protesteren gemotiveerd per aangetekend schrijven of per fax te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is, kan geen enkele klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende prestaties of werken, of nietconforme levering nog worden geformuleerd na de dag van aanvaarding, zoals bepaald in artikel 5 van deze voorwaarden en moet elke andere klacht om geldig te zijn gemotiveerd zijn, een gedetailleerde omschrijving bevatten en bij aangetekende brief of per fax of e-mail geschieden binnen de 72 uur volgend op de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid van Mediaforta zou kunnen betrokken zijn. Indien de opdrachtgever verzuimt de levering te aanvaarden of de levering onmogelijk maakt begint de termijn van 72 uur te lopen op datum van de oplevering of, bij ontstentenis daarvan, van de factuurdatum. Bij gebreke aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt ieder (verder) – zelfs gedeeltelijk – gebruik onweerlegbaar als een daad van goedkeuring of aanvaarding.

Artikel 10. Garanties en aansprakelijkheid.

De verbintenissen van Mediaforta zijn behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, steeds middelenverbintenissen. In geval van niet-conforme levering/uitvoering en gegronde klacht is Mediaforta in geen geval tot meer gehouden dan het vervangen, aanvullen, aanpassen of afwerken van de prestaties of werken. De aansprakelijkheid van Mediaforta in hoofdsom, interest en kosten, is steeds beperkt tot de prijs van de specifieke opdracht of het bedrag waarvoor de BA-polis van Mediaforta dekking verleent, naargelang welk van beide bedragen het laagste is. In geen geval kan Mediaforta gehouden zijn tot indirecte schade, gevolgsschade, schade aan derden, schade wegens bedrijfsstagnatie of gemiste besparingen. Mediaforta aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van overmacht (zie artikel 6) en voor schade veroorzaakt door opzet of grove fout van haar medewerkers en aangestelden voor zover die schade geen betrekking heeft op essentiële verlichtingen van Mediaforta.

Artikel 11. Intellectuele rechten.

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de teksten, de ontwerpen,de documentatie, de tekeningen, het geluids, beeld- en/of fotomateriaal, sofware, databanken alsmede op het voorbereidend materiaal ervan, die door Mediaforta zijn ontwikkeld of door Mediaforta worden gebruikt zonder dat die door de opdrachtgever zijn ter beschikking gesteld, berusten bij Mediaforta of diens licentiegevers tenzij expliciete andersluidende overeenkomst tussen partijen. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op werken van/gecreëerd door de opdrachtgever, voorafgaand of buiten de opdracht, blijven eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 12. Verwerking van persoonsgegevens.

12.1. Mediaforta verwerkt de contactgegevens (naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers) van de klanten en van opdrachtgevers en andere gegevens (waaronder taalkeuze, contractgegevens) die nodig zijn voor het beheer van haar diensten, waaronder de uitvoering van de overeenkomst met de klanten en de promotie van haar diensten. Mediaforta zal deze data uitsluitend gebruiken binnen het kader van de promotie van haar diensten. Mediaforta kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten of aan bepaalde professionele dienstverleners van Mediaforta met wie Mediaforta een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Mediaforta zal de gegevens niet doorgeven aan derden met het oog op promotie van producten of diensten van andere ondernemingen.

12.2. De opdrachtgever heeft onder meer het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Mediaforta en de privacy rechten van de opdrachtgever en de bewaartermijnen voor die gegevens, is beschikbaar in de privacy verklaring van Mediaforta.

12.3. De opdrachtgever moet Mediaforta onmiddellijk op de hoogte houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en kan Mediaforta contacteren voor inlichtingen omtrent de gegevensbescherming via het e-mailadres klachten@mediaforta.be of door het invullen van een onlineformulier.

Artikel 13. Loyauteit – niet-afwerving.

Tenzij mits andersluidend akkoord van Mediaforta zal de opdrachtgever zich, zowel tijdens de duur van de overeenkomst met Mediaforta als gedurende de 12 maanden na beëindiging ervan, ervan onthouden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor zichzelf of voor derden, werknemers en/of aangestelden van Mediaforta en/of, aan de opdrachtgever door Mediaforta kenbaar gemaakte, onderaannemers en/of zelfstandige medewerkers van Mediaforta, i) te benaderen of te laten benaderen met het oog op de indienstneming ervan ii) aan te werven of te pogen aanwerven en/of iii) in te zetten in het kader van een ten behoeve van de opdrachtgever, rechtstreekse of via derden georganiseerd, samenwerking of dienstverlening, zowel van occasionele of duurzame aard. Bij overtreding van deze verplichting, zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling aan Mediaforta van een forfaitaire vergoeding ten bedrage van zes (6) maanden van het brutoloon van de afgeworven werknemer of de vergoeding van de zelfstandige medewerker, met een minimum van 50.000 € per overtreding, te storten binnen de 15 dagen na de kennisgeving door Mediaforta, onverminderd het recht van Mediaforta om de werkelijke schade te bewijzen en vergoed te krijgen en haar om enige andere vordering in te stellen in kortgeding of via andere procedures, in eender welke relevante jurisdictie.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Alle overeenkomsten met Mediaforta worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen, zowel binnen- als buitenlandse, m.b.t. de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering en/of beëindiging van de overeenkomsten met Mediaforta worden uitsluitend door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, afdeling Leuven beslecht.